Nowy projekt

Rekrutacja

Od 30.05.2016 r. do 24.06.2016 r. prowadzimy rekrutację do tworzonego w Pruszkowie przy ul. Anielin 1 lok. 101 (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie) punktu przedszkolnego o charakterze integracyjnym. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym. W nowopowstającej placówce będzie 25 miejsc , w tym 5 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych.

W projekcie zapewnione będą:

- opieka wychowawcy i pomocy wychowawcy-lektora języka angielskiego

- zajęcia dodatkowe: język francuski, gimnastyka korekcyjna, rytmika, warsztaty twórczego myślenia, pantomima

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych obejmuje:

- opiekę psychologa

- terapię grupową w formie zajęć psychoruchowych, muzykoterapii, dogoterapii, terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych

- terapię indywidualną w formie integracji sensorycznej, zajęć z logopedą, terapii pedagogicznej

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 1 lipca 2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 czerwca br. Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z Regulaminem projektu „Czego Jaś się nie nauczy… - projekt wdrażający wysokie standardy edukacji przedszkolnej o charakterze integracyjnym”. Zgłoszenie dziecka odbywa się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dziecka do udziału w projekcie, stanowiącego załącznik do regulaminu. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenia/zaświadczenia zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie.

 

Szczegółowe kryteria naboru i zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie projektu.

 

Zgłoszenia chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane w biurze projektu, w godz. (7.00-18.00) lub nadsyłane pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Katarzyna Bors „Słoneczna Kraina”, ul. Słoneczna 11a, 05-806 Nowa Wieś.

Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu: ul. Słoneczna 11a, 05-806 Nowa Wieś, tel. 605-876-543

 

Nowy projekt

W okresie 01 marca 2016 – 30 czerwca 2017 będziemy realizować nowy projekt pt. „Czego Jaś się nie nauczy… - projekt wdrażający wysokie standardy edukacji przedszkolnej o charakterze  integracyjnym”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie szans edukacyjnych 35 dzieci (13 dziewczynek, 22 chłopców) w wieku przedszkolnym, w tym 15 dzieci niepełnosprawnych (3 dziewczynki, 12 chłopców), z woj. mazowieckiego, poprzez uruchomienie nowego punktu przedszkolnego i objęcie dzieci niepełnosprawnych wysokiej jakości specjalistycznymi działaniami w okresie 01.3.2016-30.6.2017.

Projekt zakłada uruchomienie nowego punktu przedszkolnego na terenie Pruszkowa (pow. pruszkowski, woj. mazowieckie) dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowotworzony punkt będzie miał charakter integracyjny. W grupie przewidziano 5 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno–wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

W tworzonym punkcie przedszkolnym dzieci będą miały zagwarantowany stały kontakt z językiem angielskim (opieka nauczyciela przez 8 godzin dziennie). Dzieci będą brać udział w zajęciach dodatkowych: zajęcia z języka francuskiego, gimnastyka korekcyjna, rytmika, warsztaty myślenia twórczego, pantomima. Dzieci będą brać udział w wycieczkach edukacyjnych.

Oferta zajęć dla dzieci niepełnosprawnych jest poszerzona o stałą opiekę psychologa, jak również terapie grupowe (zajęcia psychoruchowych, muzykoterapia, dogoterapia, terapii ręki i umiejętności grafomotorycznych) i zajęcia indywidualne w formie integracji sensorycznej, zajęć z logopedą, terapii pedagogicznej.

Wsparcie oferowane w projekcie jest bezpłatne. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych dzieci będzie opłacanie stawki żywieniowej.

 

Wsparcie w projekcie będzie  oferowane także dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do naszych punktów przedszkolnych mieszczących się w Nowej Wsi przy ul. Słonecznej 11a  i Komorowie ul. Ireny 71. Standard wsparcia dzieci w tych punktach przedszkolnych będzie tożsamy z opisanym powyżej.

 

Nowy punkt przedszkolny w Pruszkowie rozpocznie pracę z dziećmi 1 lipca br. Zajęcia dodatkowe i zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych zostaną uruchomione we wrześniu br.

Szczegóły dotyczące rekrutacji wkrótce.

Biuro Projektu mieści się przy ul. Słonecznej 11a, 05-806 Nowa Wieś (gm. Michałowice, pow. pruszkowski).

 

Menu

 
 
 
 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina"
ul. Słoneczna 11a
05-806 Nowa Wieś
tel. 605 876 543
k.bors@autograf.pl
 
Przyjmujemy dzieci do przedszkola i żłobka z miejscowości:
 • Komorów
 • Nowa wieś
 • Pruszków
 • Nadarzyn
 • Granica
 • Kanie
 • Michałowice
 • Grodzisk Maz.
 • Otrębusy
 • Stara Wieś
 • Strzeniówka
 • i inne
Projekt i wykonanie strony internetowej: