Brak zapytań

Zapytanie ofertowe w procedurze rozeznania rynku nr 06/04/2018

z dnia 03.04.2018 r., dotyczące wyboru Wykonawców

do prowadzenia dogoterapii

w ramach projektu „Słoneczna Kraina - projekt o charakterze integracyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym”, realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM 2014-2020

 

I. Informacje ogólne

Zamawiający: Katarzyna Bors „Słoneczna Kraina”, ul. Słoneczna 11a, 05-806 Nowa Wieś, NIP: 947-181-13-98

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług udzielone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Cel zamówienia: zapytanie nr 06/04/2018 dotyczące wyboru Wykonawcy do prowadzenia dogoterapii, formie zajęć grupowych, terapii wspomagającej, wśród dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym w ramach projektu „Słoneczna Kraina - projekt o charakterze integracyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym”, realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM 2014-2020.

 

Opis: przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dogoterapii dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, zakwalifikowanych do projektu pt. „Słoneczna Kraina - projekt o charakterze integracyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym”.

1.      Zajęcia prowadzone w formie grupowej, w wymiarze średnio 4 godziny zajęć w tygodniu, 16 godzin zegarowych w miesiącu; łącznie 160 godzin zegarowych zajęć w projekcie. Uczestnikami zajęć będą dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym, uczęszczające do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Katarzynę Bors „Słoneczna Kraina” w powicie pruszkowskim, w szczególności: przy ul Chopina 2/4 w Pruszkowie, przy ul. Anielin 1/101 w Pruszkowie, przy ul. Ireny 71 w Komorowie, przy ul Słonecznej 11a w Nowej Wsi. W każdym punkcie przedszkolnym do projektu zakwalifikowanych jest po 5 dzieci z niepełnosprawnościami (łącznie 20 dzieci). Terapia prowadzona będzie w formie grupowej. Liczebność grupy to 5 dzieci z niepełnosprawnościami. W projekcie będzie prowadzona praca równolegle z 4 grupami, po jednej w każdym z punkt ów przedszkolnych. Tygodniowy wymiar pracy z 1 grupą w tygodniu to 1 godzina zegarowa.

 

2. Zakres odpowiedzialności osoby prowadzącej dogoterapię będzie dotyczył w szczególności:

a)      prowadzenie dogoterapii, w formie grupowej terapii wspomagającej w zakresie relaksacji, pobudzania emocji, spontaniczności dzieci z niepełnosprawnościami;

b)      opracowanie i realizacja programu dogoterapii;

c)      obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku  nauczycielowi prowadzącemu;

d)      dostrzeganie indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

e)      prowadzenia dokumentacji zg. ze standardami pracy w OWP
oraz wymogami związanymi z realizacją projektu, w tym indywidualnych kart dziecka;

f)        ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy;

g)       realizowanie usługi w sposób staranny, terminowy, wg. zgłoszonych potrzeb Uczestników.

 

3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.04.2019 r.

 

4. Zaangażowanie godzinowe w formę wsparcia może ulec zmianie w zależności od fazy projektu, potrzeb dzieci. Szczegółowy grafik zaangażowania godzinowego będzie przekazywany na każdy miesiąc do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy grafik. Wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do zaangażowania godzinowego w miesiącu. Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc kalendarzowy.siąc kalendarzowy.

Menu

 
 
 
 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina"
ul. Słoneczna 11a
05-806 Nowa Wieś
tel. 605 876 543
k.bors@autograf.pl
 
Przyjmujemy dzieci do przedszkola i żłobka z miejscowości:
 • Komorów
 • Nowa wieś
 • Pruszków
 • Nadarzyn
 • Granica
 • Kanie
 • Michałowice
 • Grodzisk Maz.
 • Otrębusy
 • Stara Wieś
 • Strzeniówka
 • i inne
Projekt i wykonanie strony internetowej: