TERAPIE

Jako przedszkole integracyjne, w ramach realizacji kształcenia specjalnego podczas pobytu dziecka z orzeczeniem lub WWR zapewniamy opiekę a także terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka:

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna – Skierowana jest do dzieci
ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania a także dzieci z tak zwanej grupy
ryzyka dysleksji. Są to zajęcia dostosowane do konkretnych potrzeb dziecka.
Mające na celu wszechstronny rozwój zdolności poznawczych oraz percepcyjno- motorycznych dziecka.
Celem terapii jest:

  • dodawanie wiary we własne możliwości
  • wzmacnianie pozytywne dziecka
  • nauka zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu przedszkolnym jak i poza nim
  • wdrażanie do obowiązków
  • wyrównywanie deficytów poprzez ułatwienie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym.

Co robimy na zajęciach? Ćwiczymy koncentrację i uwagę, pamięć wzrokową i słuchową, motorykę małą i dużą, usprawniamy grafomotorykę oraz orientację w przestrzeni.

Zajęcia dydaktyczne– Zajęcia dydaktyczne realizowane są w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nowe przygody Olka i Ady” autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion i W. Żaby- Żabińskiej. Program ten jest w pełni zgodny z założeniami obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 roku. Treści edukacyjne określone szczegółowo w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Są to: aktywność społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna. Zajęcia prowadzone są
w ciągu całego dnia w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie, a także w formie zabaw dydaktycznych, badawczych oraz wielu innych.

Terapia ręki – Polega na usprawnianiu i doskonaleniu czynności manualnych, prawidłowym
funkcjonowaniu całej kończyny górnej. Dostosowana jest indywidualnie do wieku i potrzeb dziecka w
określonym etapie rozwojowym. Celem tej terapii jest usprawnianie i rozwijanie zdolności
manualnych, motoryki małej –precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Tutaj pracujemy nad
zrównoważeniem napięcia mięśniowego, usprawnieniem koordynacji wzrokowo- ruchowej,
dostarczaniem wrażeń dotykowych. Pracujemy nad przekroczeniem linii środkowej ciała. Każde
zajęcia poprzedzają ćwiczenia wzmacniające obręcz barkowa i mięśnie posturalne ciała. Każde
ćwiczenia dobierane są indywidualnie do sprawności i umiejętności dziecka. Co robimy na zajęciach?
Ćwiczymy koordynację wzrokowo- ruchową, pracujemy nad prawidłowym utrzymaniem kredki,
nożyczek dobierając odpowiednie pomoce adaptujące chwyt.

Trening Umiejętności Społecznych – Na tych zajęciach uczymy się budować prawidłowe
relacje z innymi, odczytywać intencje i nazywać emocje. Jak radzić sobie w trudnych, nowych
sytuacjach? Zajęcia skierowane są do dzieci mających problem w nawiązywaniu i utrzymaniu
kontaktów społecznych. Nieśmiałych, wycofanych społecznie, mających problem z adaptacją do
nowych sytuacji. Jaki jest cel tych zajęć? Poprawa w funkcjonowania w sytuacjach społecznych:
treningi umiejętności komunikacyjnych, nad przestrzeganiem zasad, umiejętność odreagowania
napięć emocjonalnych. Nauka radzenia sobie z niepowodzeniami, rozwijanie świadomości własnego
ciała, osoby. Tutaj także uczymy się podejmować decyzje oraz wyrażać własne zdanie.

Arteterapia – Zajęcia terapeutyczne wykorzystujące sztukę w jej szerokim rozumieniu. Jest zapewnieniem dzieciom przyjaznego i bezpiecznego odreagowania poprzez własną twórczość. Na zajęciach uczymy się wyrażać w różnych formach artystycznych własne uczucia i emocje. To także pomoc w umacnianiu wiary we własne możliwości oraz czynne uczestnictwo w procesie twórczym. Co robimy? Malujemy, rysujemy, śpiewamy, tańczymy, tworzymy kompozycje przestrzenne. Zajęcia są dostosowane do wieku i umiejętności dzieci. Każdy temat przed rozpoczęciem zajęć, poprzedza wprowadzenie w formie rozmowy, wymiany doświadczeń i przeżyć dzieci. Jaki jest cel tych zajęć? Rozwijanie wszechstronnego rozwoju, emocjonalnego, społecznego. Usprawnianie spostrzegawczość pamięci i myślenia. Rozwój twórczej osobowości, kreatywności oraz umiejętności wyrażania swoich stanów emocjonalnych w różnych działaniach artystycznych. Praca nad zdolnościami percepcyjno- poznawczymi, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu motoryki małej i dużej.

Bajkoterapia– jest formą zajęć terapeutycznych wykorzystujących bajki i baśnie w celach
edukacyjnych, relaksacyjnych a także zrozumienia i uporania się z lękami, niepokojami jakie
przeżywają dzieci podczas dorastania. Dziecku często bardzo trudno jest mówić o własnych
problemach . Nie potrafi ich czasem zwerbalizować lub nazwać. Może się też obawiać, że wyrażenie
ich na głos sprawi, że przybiorą one na sile. Dzięki specjalnym bajkom, stworzonym do celów
terapeutycznych ma możliwość uzmysłowienia sobie, że problem który go dotyczy jest możliwy do
rozwiązania lub oswojenia. Te zajęcia są doskonałą formą wsparcia dla dzieci wycofanych,
niepewnych, lękliwych, nadpobudliwych dla dzieci z zaburzeniami nerwicowymi z
niepełnosprawnością intelektualną. Opowiadania są także skutecznym narzędziem do wdrażania
dziecka do samodzielności, dbania o najbliższych, współodczuwania. Uświadamiają dziecku, że strach, wstyd lub smutek to normalne uczucia towarzyszące nam przez całe życie i dotykają każdego z nas.

Korektywa – Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna- zajęcia fizyczne, mające na celu zapobieganie
lub leczenie wad postawy. Ćwiczenia są dobierane indywidualnie do wady postawy lub oddziałują
całościowo na prawidłowy przebieg kształtowania się prawidłowej postawy u dziecka. Zastosowanie
w procesie korekcyjnym różnych form, metod oraz zasad pozwala na osiągnięcie pozytywnych
efektów w całym procesie korekcyjnym. Dziecko powinno rozumieć sens i cel stosowanych ćwiczeń
oraz zabaw korekcyjnych. Działania mają na celu nie tylko korekcję wad postawy ale także zaspakajać
i rozwijać potrzeby ruchowe oraz wdrażać do samodzielnej dbałości o prawidłową postawę w życiu
codziennym. Wszystkie ćwiczenia mają za zadanie harmonijnie rozwijać organizm, dawać dziecku
radość z aktywności i pracy nad własnym ciałem. Uświadamiają dziecku, że strach, wstyd lub smutek to normalne uczucia towarzyszące nam przez całe życie i dotykają każdego z nas.